Fortrinnsrettsemisjon

I en fortrinnsrettsemisjon (engelsk: Rights Issue) mottar hver aksjonær (eller egenkapitalbeviseier) et bestemt antall tegningsretter (engelsk: subscription rights) per aksje de eier. I fortrinnsrettsemisjonen vil hver tegningsrett man eier gir rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje (eller ett nytt egenkapitalbevis) til en forhåndsbestemt tegningskurs. Tegningsretten må benyttes i tegningsperioden, et bestemt tidsrom på minst to uker. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen (eller egenkapitalbeviskursen) i markedet.

Tegningsretten benyttes ved at man tegner nye aksjer (eller egenkapitalbevis) enten ved å sende inn en tegningsblankett eller ved å benytte VPS’ online tegningssystem. Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden, så dersom man ikke har tegnet seg for aksjer (eller egenkapitalbevis) eller solgt tegningsrettene sine i løpet av tegningsperioden, vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse. I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen vil det utarbeides et tilbudsdokument i form av et prospekt, som skal kontrolleres og godkjennes av Finanstilsynet i henhold til Verdipapirhandelloven. Prospektet inneholder relevant informasjon om utstederselskapet, samt alle detaljer rundt fortrinnsrettsemisjonen, og må leses i sin helhet om man vurderer å tegne aksjer (eller egenkapitalbevis).

Overtegning og tegning uten tegningsretter

I noen fortrinnsrettsemisjoner tillates det at man tegner for flere aksjer (eller egenkapitalbevis) enn man har tegningsretter til («overtegner»). Hvorvidt man får tildelt flere aksjer (eller egenkapitalbevis) enn man har tegningsretter til, og i så tilfelle hvor mange flere, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant andre tegnere. Det gis ingen garanti for at tegnede nye aksjer (eller egenkapitalbevis) uten tilhørende tegningsretter vil bli tildelt.

Handel i tegningsretter

I noen fortrinnsrettsemisjoner vil tegningsrettene være omsettelige, og i noen tilfeller vil de også være notert på en børs under en egen ticker. Man kan da kjøpe eller selge tegningsretter i løpet av en bestemt periode. Uavhengig av om man har fått tildelt tegningsretter eller kjøpt tegningsretter, må man levere inn en gyldig tegning innen utløpet av tegningsperioden dersom man ønsker å benytte seg av tegningsrettene. Hvis ikke vil tegningsrettene bortfalle og bli verdiløse.

Kom i gang med Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrering med BankID på 3 minutter.