Aksjerelaterte verdipapirer

Tegningsretter

En tegningsrett gir aksjonærene en rett, men ingen plikt, til å kjøpe nye aksjer utstedt av selskapet til en forhåndsavtalt pris.

En tegningsrett i et børsnotert selskap tildeles aksjonærer i forbindelse med en tegningsrettsemisjon eller en reparasjonsemisjon. Formålet med dette er å gi aksjonærene i selskapet muligheten til å opprettholde samme eierandel i selskapet som før emisjonen.

Antall tegningsretter du får tildelt beregnes forholdsmessig ut ifra antallet aksjer du som aksjonær allerede eier. Normalt vil en aksje gå ex.tegningsretter dagen etter at en tegningsrettsemisjon er annonsert.

Tegningsrettene vil ofte (men ikke alltid) noteres for handel i en kort periode. Det er viktig at du som aksjonær aktivt foretar deg noe og enten tegner deg for nye aksjer eller selger tegningsrettene (dersom de er omsettelige). Dersom du ikke foretar deg noe, vil tegningsretten forfalle verdiløst.

Det kan i noen tilfeller være mulig å tegne seg for flere aksjer enn det dine tegningsretter i utgangspunktet gir rett til. Det er derfor viktig at du setter deg inn i vilkårene for hver enkelt tegningsrettsemisjon du har rett til å delta i.

Preferanseaksjer

En preferanseaksje er en type aksje som gir investoren en rett til å motta et forhåndsdefinert utbytte, før andre aksjeklasser i selskapet. Det betyr derimot ikke en garantert utbetaling av utbytte. Avhengig av selskapets økonomiske situasjon kan det forekomme at utbytte ikke betales ut.

Preferanseaksjer gir ikke stemmerett på generalforsamlingen. Preferanseaksjer kan ha en rekke forskjellige egenskaper, avhengig av hvordan de er strukturert. Blant annet kan preferanseaksjer ha ulike vilkår for innløsning, dvs. når og til hvilken kurs selskapet kan kjøpe tilbake aksjene. Avhengig av struktureringen, kan selskapet kjøpe tilbake aksjene når som helst, eller på et forhåndsbestemt tidspunkt. Dersom du kjøper en preferanseaksje til høyere kurs enn innløsningskursen, kan du risikere å tape kursdifferansen ved innløsning.

Preferanseaksjer kan ofte gi lavere avkastning i form av utbytte og kapitalgevinst, men på den andre siden gir preferanseaksjer en større rett til selskapets verdier eller gevinster enn ordinære aksjer ved en konkurs.

Vær oppmerksom på at preferanseaksjer kan ha lav likviditet og kan være vanskelige å selge.

Unit

En unit er et finansielt instrument strukturert slik at det gir en kombinasjon av forskjellige verdipapirtyper som er pakket sammen og solgt som et produkt. De underliggende verdipapirene i en unit kan bestå av blant annet aksjer, obligasjoner, warrants, preferanseaksjer etc. En unit holder normalt en relativ fast portefølje av underliggende verdipapirer (for eksempel fem, ti eller tjue forskjellige aksjer og obligasjoner). Det vil si at en unit ikke handler aktivt i underliggende verdipapirer og holder normalt de underliggende verdipapirene i hele unitens levetid.

Units inneholder normalt sett en utløpsdato. Ved utløp vil uniten oppløses og de underliggende verdipapirene vil bli solgt. Det gjenværende beløpet, fratrukket kostnader, vil bli utbetalt til investorene. Units er mer utbredt i USA enn i europeiske markeder.

Ettersom units kan bestå av ulike typer verdipapirer som underliggende, kan risikoen og kostnadsnivået for ulike units variere i stor grad. Før investering i en unit er det viktig å sette seg inn i risikoene og kostnadene forbundet med produktet.