Avanserte fond

Exchange Traded Fund (ETF)

ETF-er er børsnoterte fond som kan handles i markedet på samme måte som en aksje. En ETF vil vanligvis spore utviklingen av et underliggende verdipapir, for eksempel en bestemt indeks, sektor, råvare eller en aksje. Avkastning påvirkes av en rekke faktorer, inkludert utviklingen i markedet og verdien av de aksjene, obligasjonene eller andre verdipapirene som ETF-en investerer i. I tillegg kan politiske hendelser, endringer i rentenivået og andre globale faktorer også påvirke en ETF-ens avkastning. ETF-er kan være mer risikable enn andre typer investeringer, så det er mulig å tape mye penger på en ETF dersom markedet går ned eller hvis verdien av de verdipapirene som ETF-en investerer i faller. Samtidig kan du også få en høy avkastning på en ETF dersom markedet går opp eller verdien av de verdipapirene stiger. Det er derfor viktig å sette seg grundig inn i risikoen ved å investere i en ETF før du bestemmer deg for å gjøre det.

En ETF med en short-strategi betyr at ETF-en gir avkastning ved at verdien på de underliggende aktiva i ETF-en faller. Dermed vil en nedgang i verdien av de underliggende aktiva føre til at ETF-en gir en høyere avkastning. Det er viktig å huske på at en ETF med en short strategi også kan gi en negativ avkastning dersom verdien av de underliggende aktiva stiger, siden fondet da vil tape penger.

Type ETF-er

 • Obligasjons-ETF-er
  • Kan spore utviklingen av statsobligasjoner, selskapsobligasjoner og statlige og lokale obligasjoner.
 • Aksje-/industri-/sektor-ETF-er
  • En slik type ETF kan spore utviklingen av en bransje, sektor eller industri. For eksempel finnes det ETF-er som følger utviklingen av teknologisektoren.
 • Råvare-ETF-er
  • Råvare-ETF-er følger råvarer som eksempelvis råolje eller gull. ETF-ens verdi vil variere med prisutviklingen i den enkelte råvaren.
 • Inverse/gearet ETF-er
  • Det finnes ETF-er som består av ulike strukturer av derivater med formål å gi eksempelvis invers (short), eller gearet eksponering mot underliggende verdipapirer. ETF-er som inneholder en gearingeffekt gjør at kursen kan svinge mer enn det underliggende verdipapiret. Jo høyere gearingen er, desto mer spekulativt og mer risikofylt vil produktet være. Dersom man for eksempel har en ETF med 2x gearing og underliggende aktiva faller med 50 %, vil man tape hele innskuddet.

Likviditet

Noen ganger kan det være vanskelig eller umulig å handle eller selge ETF-er. Dette kan skyldes at det underliggende verdipapiret er vanskelig å prise, eller at handel på en markedsplass er stengt. Det at det er lav omsetning i en ETF betyr ikke alltid høyre handelskostnader. Dette skyldes at den samme ETF-en kan være utstedt på flere børser.

Informasjonskrav

ETF-er notert i EU/EØS innehar strenge informasjons- og opplysningskrav. For ETF-er notert i USA eller andre markedesplasser utenfor EU/EØS gjelder det andre informasjonskrav. Av den grunn kan det være vanskeligere å sette seg inn i risikoen til ETF-er som er notert utenfor EU/EØS.

Kostnader ved handel av ETF-er

Ved kjøp av ETF-er vil det påløpe kurtasjekostnader, på lik linje som ved aksjehandel. Kjøper du utenlandske ETF-er vil du enten kunne gjøre opp i utenlandsk valuta (om du har valutakonto), eller ved at vi veksler for deg.

Alternative investeringsfond AIF og UCITS

Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsform hvor flere går sammen om å investere sine midler i verdipapirer og bankinnskudd. Når man investerer i et verdipapirfond, får man andeler i fondet og blir en andelseier. Vanligvis klassifiserer man verdipapirfond i fire hovedtyper: aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond.

UCITS er en type verdipapirfond som tilfredsstiller europeiske regler, og som har krav til risikospredning, hva fondet kan investere i og hyppig adgang til å innløse andelene.

Alternative investeringsfond (AIF) rommer et bredt spekter av forskjellige typer kollektive investeringstyper, som for eksempel private equity og hedgefond. Et kjennetegn på slike fond er at de ofte har komplekse strukturer, og kan ha høy risiko med dårligere adgang til å innløse andelene.

Hedgefond

Et hedgefond er en type investeringsfond som har som mål å gi en høy avkastning uavhengig av utviklingen i markedet. Hedgefond bruker ofte en rekke avanserte investeringsstrategier, som for eksempel shorting og bruk av derivater, for å prøve å øke avkastningen. Hedgefond kan også investere i en rekke forskjellige verdipapirer, inkludert aksjer, obligasjoner, derivater og andre illikvide verdipapirer. På grunn av denne fleksibiliteten og bruken av risikable investeringsstrategier kan hedgefond ha stor dynamikk og kunne gi både høye avkastninger og store tap.