MTF

Når det gjelder handel på en Multilateral Trading Facility (MTF), er det viktig for investorer å være klar over de potensielle risikoene som er forbundet med denne typen handelsfasilitet. En MTF skiller seg fra et regulert marked ved at det kun i begrenset grad er underlagt verdipapirhandellovens regler. En MTF har normalt lavere opptakskrav enn et regulert marked.

MTF-er i det nordiske markedet

Under er en liste over noen MTF-er i det nordiske markedet:

  • Euronext Growth Oslo
  • Nasdaq First North
  • Spotlight Stockmarket
  • Nordic MTF

Risiko

Her er noen av de viktigste risikoene ved handel på en MTF:

Markedsrisiko: Som med enhver handelsfasilitet er det en iboende risiko knyttet til markedsbevegelser. Prisene på finansielle instrumenter kan svinge betydelig på grunn av faktorer som økonomiske forhold, selskapsnyheter og andre forhold.

Likviditetsrisiko: Likviditet refererer til hvor enkelt det er å kjøpe eller selge et finansielt instrument. På en MTF kan likviditeten variere avhengig av aktivitetsnivået og deltakelsen fra andre aktører. Dersom det er begrenset likviditet på plattformen, kan det være utfordrende å kjøpe eller selge de finansielle instrumentene sine til den prisen man ønsker, og dette kan føre til tap eller redusert avkastning.

Volatilitetsrisiko: Volatilitet referer til hvor store svingninger det er i kursen på det finansielle instrumentet. Grunnet lavere opptakskrav er det ofte mindre selskaper som tas opp til handel på en MTF. Slike selskaper kan ofte være svært volatile og svinge kraftig i verdi. Dette kan føre til store kursutslag og føre til tap eller redusert avkastning.