Indikatorer og oscillatorer

I våre grafer får du tilgang til en mengde tekniske indikatorer og oscillatorer. Du kan raskt bytte mellom åtte ulike graf-profiler og bygge dine egne profiler.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

Logg inn for å bygge grafer

Når du er logget inn og ser på fanen "teknisk analyse" tar du utgangspunkt i vår standard graf. Her kan du raskt bytte mellom ulike profiler og bygge egne profiler med graftypene og indikatorene du selv ønsker. Standardgrafen inkluderer VWAP, EMA(50), EMA(100), EMA(200) og VBP(20).

Indikatorer

Indikatorer er måleinstrument eller statistiske mål som indikerer og gir informasjon om faktiske nivå eller forandringer. Disse kan brukes for å analysere og sammenligne, samt for å finne en trend i kjøps- og salgssignaler. Ved hjelp av indikatorer kan du få en indikasjon på om en trend er stigende eller fallende. Det finnes et stort utvalg indikatorer, alt fra relativt enkle og lettleselige, til mer avanserte og komplekse som krever mer kunnskap for å bruke.

En av de vanligste indikatorene er glidende gjennomsnitt, også kalt MA (Moving Average). Den mest grunnleggende versjonen kalles for enkelt glidende gjennomsnitt, SMA (Simple Moving Average). SMA beregner gjennomsnittet av et fast antall verdier over en viss tidsperiode. Dette gjøres ved å legge sammen alle verdiene og deretter dele på antall verdier. SMA kan være mindre responsiv på kortvarige endringer i markedet. 200-dagers-SMA er markert i rosa i grafen nedenfor.

Vektet glidende gjennomsnitt (Weighted Moving Average, WMA) vekter nyere verdier høyere enn eldre verdier. Dette gjøres ved å gi nyere verdier en høyere vekt i beregningen av gjennomsnittet. WMA er mer responsiv på kortvarige endringer i markedet enn SMA. 50-dagers-WMA er markert blått i grafen nedenfor.

Eksponentielt glidende gjennomsnitt (Exponential Moving Average, EMA) ligner på WMA, men bruker en eksponentiell formel for å vektlegge nyere verdier høyere. EMA er også mer responsiv på kortvarige endringer i markedet, og kan være mer nøyaktig enn SMA. 50-dagers-EMA er markert gult i grafen nedenfor.

Illustrasjon på expotential moving average i teknisk analyse

Bollinger-bånd er en volatilitetsindikator som består av et glidende gjennomsnitt og to standardavviklinjer, én over og én under glidende gjennomsnitt. Disse linjene fungerer som en form for support og motstandsnivåer, og kan være nyttige for å vurdere om for eksempel en aksje er overkjøpt eller oversolgt. Avstanden mellom båndene indikerer volatilitet i markedet. Bollinger-bånd vises i rødt i grafen nedenfor.

Volume-Weighted Average Price (VWAP), er en indikator som viser prisen i forhold til handelsvolumet. VWAP gir et mål på gjennomsnittskursen en aksje handles på over en viss periode. Indikatoren benyttes ofte som en målestokk for investorer med en passiv investeringsstrategi. Den indikerer om en aksje ble kjøpt eller solgt til en god kurs. VWAP blir av og til sammenlignet med glidende gjennomsnitt; når prisen er lavere enn VWAP kan det indikere ned nedadgående trend, og når kursen er høyere enn VWAP kan det sees på som en opptredn. VWAP er vist i blått i grafen nedenfor.

Illustrasjon på VWAP i teknisk analyse

Oscillatorer

Moving average-convergence/divergence, eller konvergens/divergens for glidende gjennomsnitt, er en indikator som oppdager forendringer i aksjens momentum. Indikatoren kombinerer forskjellige typer glidende gjennomsnitt for å estimere muligheteter rundt støtte- og motstandsnivåer. To glidende gjennomsnitt som beveger seg mot hverandre kalles konvergens, mens det å bevege seg fra hverandre kalles divergens. MACD består av tre deler:

  • MACD-linjen som viser avstanden mellom de glidende gjennomsnittene
  • signallinjen som identifiserer endringer i prismomentum, og
  • histogrammet som viser forskjellen mellom signallinjen og MACD-linjen
Illustrasjon på MACD i teknisk analyse

Momentum brukes til å måle hastigheten på prisbevegelser og måler styrken i en trend ved å sammenligne det nåværende prisnivået med historiske kurser over en spesifikk periode. Momentum er vanligvis positiv når kursen øker raskt og negativ når kursen synker raskt.

Momentumindikatoren brukes ofte sammen med andre tekniske analyseverktøy for å identifidere endringer i kursbevegelser. Eksempelvis kan en stigende trend i en aksjes momentumindikator indikere en fortsatt oppgang i kursen, mens en nedadgående trend kan tyde på en kommende nedgang.

Illustrasjon på momentum i teknisk analyse

Relative Strength Index, relativt styrkeindeks eller RSI indikerer om et instrument er overkjøpt eller oversolgt. Det bidrar med et overblikk av nåværende momentum, samt trendens hastighet. RSI beregnes ved å dividere gjennomsnittet av kursoppgang med gjennomsnittet av nedgang over en bestemt periode. RSI oppgir en verdi mellom 0-100, der RSI under 30 indikerer at instrumentet er oversolgt, og RSI over 70 indikerer at det er overkjøpt.

Illustrasjon på relative strenght index i teknisk analyse

Relative Volatility Index, relativ volatilitetsindeks eller RVI ligner på RSI, men bruker standardavviket til kursendringen i stedet for den absolutte kursforskjellen.

Illustrasjon på relative volatility index i teknisk analyse

Standard deviation, eller standardavvik, er et matematisk konsept som brukes i trading for å måle volatiliteten til en aksjes kurs. Jo høyere standardavviket er, desto større er variasjonen i kursen og dermed høyere volatilitet.

Det er viktig å notere seg at standardavviket er en statistisk beregning som ikke kan forutse fremtidige kurser. Den kan derimot gi en bedre forståelse på hvordan en aksje har beveget seg historisk og dermed bidre til å gjøre en mer informert beslutning.

Illustrasjon på standardavvik i teknisk analyse

Stochastic Slow er en teknisk indikator som brukes i trading for å måle momentum og trendstyrke i en aksje uten å følge pris eller volum. Stochastic Slow bruker en lengre periode for å gjøre indikatoren mindre følsom for kortsiktige bevegelser.

Stochastic Slow sammenligner gjeldende sluttkursen med høyeste og laveste kurs over en periode for å gi en relativ indikasjon om aksjen er overkjøpt eller oversolgt. Indikatoren består av en indikatorlinje (%K) og en signallinje (%D) som beveger seg mellom 0 til 100. (%K)-linjen viser forholdet til den gjeldende sluttkursens og høyeste og laveste kurs over en viss periode, mens (%D)-linjen er et glidende gjennomsnitt av (%K)-linjen.

Når (%K)-linjen er over 80, anses aksjen som overkjøpt, noe som kan indikere en mulighet til å selge. Hvis derimot (%K)-linjen er under 20, anses aksjen som oversolgt, noe som kan indikere en kjøpsmulighet. Hvis (%D)-linjen krysser over (%K)-linjen, regnes det som et kjøpssignal, mens hvis (%D)-linjen krysser under (%K)-linjen, anses det som et salgssignal.

Illustrasjon på stochastic slow i teknisk analyse

Stochastic Fast ligner på Stochastic Slow, men bruker de siste kursene i stedet for et glidende gjennomsnitt. Den raske versjonen reagerer mer direkte på nye endringer, men risikerer å skape villedende signaler. Den langsomme versjonen er ikke like direkte, men ofte mer nøyaktig.

Illustrasjon på stochastic fast i teknisk analyse

Average True Range eller ATR er en teknisk indikator som benyttes for å måle volatiliteten. ATR beregnes som et gjennomsnitt av høyeste kurs, minus laveste kurs og forrige sluttkurs, som gir et mål på hvor mye kursen har beveget seg over en gitt periode.

ATR brukes ofte sammen med andre tekniske analyseverktøy for å få et helhetlig bilde av markedsbevegelser. En høy ATR indikerer at prisen har beveget seg mye over en gitt periode, noe som kan indikere økt volatilitet og dermed høyere risiko, og omvendt. ATR kan også brukes til å angi stop loss-nivåer.

Illustrasjon på average true range i teknisk analyse