Hvordan dekke behovet for mer fornybar energi: Paneldiskusjon fra Power & Renewable Energy Conference 2022

Skal klimamålene nås, må det til enorme investeringer innen fornybar energi. Statkraft, Norsk Hydro, Statnett og Nysnø Klimainvesteringer delte sine tanker om hvordan vi kan møte det store behovet for fornybar energi på vår 24. årlige Power & Renewable Energy Conference.

Del med andre

Hvordan dekke behovet for mer fornybar energi: Paneldiskusjon fra Power & Renewable Energy Conference 2022

Pareto Securities

Vi opplever en perfekt storm i energimarkedene og rekordpriser på alt fra kull, olje, gass, CO2 og strøm. I tillegg stenger Tyskland, Storbritannia og Sverige ned kjernekraft og kullkraftverk i stadig økende tempo, som senker grunnkapasiteten i strømnettet. Selv om fornybar energi erstatter kjerne- og kullkraft, vil den fleksible kapasiteten i kraftproduksjonen bli mindre og gi økte prissvingninger.

Energimangel, skiftet til fornybar energi og rekordpriser i energimarkedet satte scenen for vår Power & Renewable Energy-konferanse 3. februar. For å diskutere hvordan bygge opp fornybarkapasiteten, senke prissvingningene og Norges store konkurransefortrinn, inviterte vi ledende bransjeeksperter innen hver sin del av kraft- og fornybar energi.

  • CEO Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft, Europas største fornybare kraftprodusent
  • EVP Arvid Moss i Norsk Hydro, Europas største forbruker av fornybar energi.
  • CEO Hilde Tonne i Statnett, som bygger og drifter det norske elektrisitetsnettverket,
  • CEO Siri Kalvig i statens klimainvesteringsfond Nysnø Klimainvesteringer

Fornybarbehovet

Rynning-Tønnesen i Statkraft minnet på at vi trenger seks ganger mer fornybar energi enn vi har i dag innen 2050. Panelet trakk særlig frem havvind som nødvendig for å opprettholde tilbudssiden for kraftproduksjon. I opprustingen til et mer fornybart strømmarked og -nettet, er det ingen tid å miste. "2030 er i dag, og 2050 er i morgen", sa Hilde Tonne i Statnett

Norsk havvind

Med alle forutsetningene til å gjøre havvind til en av våre viktigste eksportnæringer, mente panelet at Norge burde være mer ambisiøse. De norske havvindområdene SN2 (3 GW) og UN (1,5 GW) er relativt små og kommer sent. Scotwind er 25 GW, så hvorfor skal Norge som energinasjon være mindre amisiøs? Panelet var enige om at investeringer på norskesokkelen må skje nå, og Norge må tenke både stort og langsiktig. 

Paneldeltagerne var samstemte om at vi har kunnskapen, erfaringen og infrastrukturen fra olje- og gassvirksomheten som et solid fundament, og at vi burde planlegge for at den nye infrastrukturen skal ta igjen og med tid overta den eksisterende infrastruktur innen både størrelse og viktighet. Da kan Norge bli eksportør av hundrevis av TWh til kontinentet og Storbritannia.

Først kapaistiet, så volatilitet

Med høy volatilitet i strømmarkedene, hvorfor ikke bygge ut mer pumpekraft for å dempe prissvingningene, spurte moderator og fornybar-sjef i Pareto Securities, Lars Ove Skorpen. 

Panelet var enige om at å redusere volatiliteten er essensient, men at det først og fremst må bygges mer fornybar kraftproduksjon. 

- Vi ser ikke på pumpelagring som noe stort for Norge de neste årene. Det er ikke løsningen på balansenproblematikken i Norge. Vi trenger å bygge mer fornybar kraft i løpet av de neste fem til ti årene, og vi har ikke mye tid. Det tror jeg er hovedbekymringen for myndighetene også – hvordan får vi i gang konsesjonsprosesser igjen, får mer vindkraft, mer vannkraft etc. Vi må bare få dette i gang igjen. Hvis ikke kommer ikke Norge være vertskap for grønne næringer, sa Arild Moss i Norsk Hydro.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO