Prising av Software as a service (SaaS)

Hvilke faktorer er viktig å se på for å vurdere prising av selskaper innen Software-as-a-Service?

Del med andre

Pareto Securities

No

Softwareselskaper har enkelte unike karakteristika som som gjør at de ofte verdsettes basert på noen andre parametere enn tradisjonelle industriselskaper. Investorer vurderer typisk softwareselskaper etter disse faktorene:

 1. Repeterende inntekter
 2. Vekstrate
 3. Skalerbarhet og høy bruttofortjenestemargin

  I tillegg kan de mer tradisjonelle parametere nevnes
 4. Lønnsomhet
 5. Inngangsbarrierer
 6. Kvaliteten på inntjeningen

Parametrene 1-3 over støtter en tankegang rundt hvorvidt teknologiselskap ofte blir priset på selskapsverdi mot salg (EV/Sales) i stedet for tradisjonelle verdsettelsesmultipler som EV/EBIT, EV/EBITDA og P/E som ikke fanger gjentagende inntekter, vekstrate og skalerbarhet i like stor grad.

Gjentagende inntekter og kundeanskaffelseskost

De gjentagende inntektene måles vanligvis på årlig eller månedlig basis, og omtales ofte ARR/MRR (Average/Monthly Recurring Revenue). For at en inntekt skal kunne kalles gjentagende må den vanligvis være av typen abonnementsinntekter, eller kontraktsfestede serviceinntekter. Ved beregning av ARR ser man bort fra engangsinntekter, og som regel også variable inntekter knyttet til ekstra bruk etc (mer om dette lenger ned). Andel omsetning som er gjentagende gir en pekepinn på hvor god visibilitet man har på omsetning, og er derfor en viktig indikator for verdsettelse.

Eksempler:

Viktig i denne sammenhengen er også parameteren kundeanskaffelseskost (ACA - Average Customer Aquisition Cost). Dette er et mål på hvor mye bedriften vanligvis må bruke for å vinne en ny kunde (f.eks. reklamekostnader), og kalkuleres ved å dele total markedsføringskostnad på antall nye kunder over en definert periode. Parameteren reflekterer hvor effektivt et selskap klarer å vokse sin kundebase.

Høy ARR-andel og lav ACA er en fordel. De selskapene som klarer å skape store nettverkseffekter gjennom at kundene velger deres system fordi kollegaer/venner/andre bruker det, kan oppnå en slik gunstig posisjon.

Sentrale måleparametre for maksimering av effektivitet

Kundelivsløpsverdi (Customer Lifetime Value, CLTV) er et mål på den kronemessige verdien av et gjennomsnittlig kundeforhold, og kalkuleres ved å beregne selskapets nåverdi av fremtidige inntekter fra kundeforholdet. Dette er et viktig måleparameter, da det representerer en øvre grense for hvor mye selskapet vil være villig til å betale for å skaffe seg en ny kunde. Å tenke på CLTV hjelper selskaper å fokusere på å skape og opprettholde langsiktige kundeforhold i stedet for å maksimere kortsiktig kvartalsvis profitt.

Netto mersalgseffekt (Net retention rate) er en annen viktig parameter. Denne måler sum av månedlig gjentagende kundeinntekt (MRR), pluss mersalg (for eksempel å øke dataforbruket fra 1 GB til 5 GB på mobilregningen din), minus rabatter/avslag, minus kundefrafall (churn). Dette måles i prosent i forhold til tilsvarende en måned før. Et tall høyere enn 100% viser at vekst av inntekter fra vekst av kundeinntekter er høyere enn tap av kundemasse.

40 - regelen

"The rule of 40" er en fin måte å vurdere attraktiviteten til Software as a Service selskaper. Det beregnes gjennom å summere selskapets inntektsvekst og operasjonell kontantstrømsmargin.

Inntektsvekst i % + FCF margin i %

Dersom det resulterende forholdstallet er over 40% kan selskapet sies å ha:

 1. Svært høy vekst, eller
 2. God balanse mellom vekst og lønnsomhet, eller
 3. Svært sterk lønnsomhet

SaaS-selskaper med høy vekst kan således ha en høy "cash burn" for å drive vekst, så lenge vekstraten er 40% høyere enn deres fri kontantstrøm margin (FCF-margin). Eksempler:

Diagrammet nedenfor viser hvordan omsetningsvekst korrelerer med markedsverdien for software-selskap. Forklaringsgrader er lav gitt det store utvalget, men gir en indikasjon på at selskaper med forventet høy vekst har en høyere EV/Sales-multippel.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet vårt Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

SISTE NYTT FRA PARETO SECURITIES