Teknisk analyse

Teknisk analyse kan gi bedre timing og risikokontroll. Her går vi gjennom det grunnleggende i analysemetoden.

Del med andre

Tall og grafer over jordklode

Pareto Securities

No

Et kursdiagram er en fremstilling av bevegelsen i en aksjekurs, indeks, råvare eller valuta som handles i et fritt marked over et gitt tidsrom, ofte vist sammen med omsetningsvolumet i samme tidsrom. Å observere bevegelser i pris og volum over tid kan gi mye informasjon, og dette er grunnlaget for det som kalles Teknisk Analyse. Et kursdiagram omtales oftest som et «chart».

Charts = mikroøkonomi i praksis

Et verdipapirmarked fungerer som kjent ved at kjøpere og selgere av verdipapiret møtes og blir enige om en pris. Et slikt prispunkt vil i standard mikroøkonomisk teori representere et «likevektspunkt» mellom tilbud og etterspørsel. Er etterspørselen høyere enn tilbudet på en gitt pris vil prisene som regel stige til ny balanse er oppnådd, og motsatt om tilbudet er større enn etterspørselen. Dette er slik en markedsøkonomi er bygget opp. I markedene observerer vi dette daglig gjennom at priser trender oppover eller nedover.

Man kan også ha perioder der priser konsoliderer ved omtrent samme nivå. Dette kan enten være et tegn på at markedet er i grei balanse, og det trengs ny informasjon for å drive prisene videre. Det kan også være en funksjon av enkelte større kjøps- eller salgsordrer ved spesielle priser (limit-ordre), som må absorberes før markedet ofte fortsetter i den trendretning det hadde forut for konsolideringen.

På økonomistudier lærer elevene å modellere markeder og regne ut likevektsprisen mellom tilbud og etterspørsel under gitte forutsetninger. I virkeligheten endrer forutsetningene/informasjonen i et marked seg hele tiden, og likevektsprisene beveger seg etter hvert som ulike aktører gjør konkrete endringer i sine posisjoner i forhold til dette. Et chart gir et bilde av mikroøkonomi i praksis!

Eksempel fra skolebok. Etterspørsel etter økende kvantum (Q) flytter pris fra likevekt E0 til E1.

Teknisk, fundamental og kvantitativ analyse

En analysemetode er et verktøy som først blir interessant dersom den har praktisk anvendelse. Det gjelder også å velge det verktøy som er best egnet til det formål du skal benytte det til. Generelt deles analysemetodene i markedet inn i Teknisk, Fundamental og Kvantitativ analyse. Hver metode har sine høylytte «fans», men man må ikke glemme at dette i realiteten er tre måter å se på det samme underliggende marked på. Bryter man ned de ulike metodene etter hva de består av og hvordan de er laget er det også stor grad av intern overlapp mellom dem. Profesjonelle investorer og tradere har som regel god innsikt i alle tre.

Screening og timing

Jeg benytter kursdiagrammer til daglig å gå igjennom utviklingen i en rekke markeder. Valutaer, råvarer, renter, markedsindekser, sektorindekser og et stort antall enkeltaksjer. Formålet er å få et overblikk på tilstanden i markedene, og en oppfatning av hva som er den underliggende «helsetilstand» eller «sesong» i markedene gjennom observasjon av deres bevegelse gjennom ulike faser. Både enkeltselskaper, sektorer og markeder går gjerne gjennom noen gjenkjennbare faser over tid. Man har oppstart – vekstfase – modenhet – og tilbakegang.

Denne relativt strukturerte gjennomgangen av en rekke charts kan føre til at jeg bekrefter/beholder en oppfatning om markedene som jeg har hatt fra før, eller at den må endres. Spesielt viktig som trader eller investor er i tillegg til dette at analysemetoden leder frem til identifikasjon av konkrete situasjoner i markedene som man ønsker å ta posisjoner i. Ser jeg eksempelvis at de amerikanske biotech-ETF’ene IBB og XBI tegner et potensielt bullish oppsett, blar jeg gjerne gjennom chartene til de ledende aksjene som inngår i disse indeksene. Formålet er å se om bildet bekreftes, samt å identifisere de beste kandidatene for å ta posisjoner.

Charts – mer enn bare pris

Som nevnt innledningsvis inneholder et grunnleggende kursdiagram alltid pris vist over en eller annen tidsperiode. Ofte vises også volum omsatt i samme tidsrom som prisen. Et dagsdiagram viser således minimum historiske sluttkurser hver dag og dagens omsetningsvolum, mens et intradagsdiagram kan vise det samme pr time, halvtime, minutt eller sekund helt ned til tick-by-tick diagrammer som viser hver eneste omsetning som skjer i markedet.

Disse helt korte chartene benyttes ofte av tradere sammen med ordreboken og en løpende oversikt over de siste omsetningene (time-and-sales). Å bli god på å lese dette ansees som viktig av kortsiktige tradere, og i ofte omtales slike som «tape-readers» (oppkalt etter den ticker-tapen som rullerende viser markedets siste omsetninger.)

Ved å benytte pris og volum som input er det mulig å beregne en rekke ulike indikatorer som har anvendelse innen teknisk analyse. Jeg nevner noen av de i listen under, men understreker at man ikke må forelske seg for mye i slike indikatorer, og at det viktigste alltid vil være selve prisen.

  • Glidende gjennomsnitt – Et kontinuerlig beregnet gjennomsnitt av en periodes priser vist som en linje i samme diagram som prisen. Vanlige snitt for mer langsiktige investorer er 50, 100 og 200 dagers glidende gjennomsnitt. Enkelt glidende gjennomsnitt (simple moving average, sma) beregnes ved å legge sammen de siste 200 dagers sluttkurser og dele de på 200. Noen bruker også eksponentielt beregnede glidende snitt (ema), der priser nærmere i tid tillegges noe mer vekt enn priser lengre bak. Hva som er «best» å bruke er en smakssak, og jeg har selv vekslet litt mellom metodene.
  • Kryss i glidende snitt (moving average crossover) – en mye brukt metode er å se på kryss mellom glidende snitt. Enten at et kortere glidende snitt krysser et lengre, eller at selve prisen krysser opp eller ned gjennom et glidende snitt. Slike kryss kan indikere viktige langsiktige trendvendinger, og bære kjente navn som «golden cross» (bullish), eller «death cross» (bearish).
  • Oscillatorer – er ulike indeksverdier beregnet av prisbevegelser som svinger på en gitt skala. Mest kjent er RSI (Relative Strength Index). Dette er et tall som svinger mellom 0 og 100 og som grovt forklart viser hvor stor andel av beregningsperioden en pris har tendert oppover eller nedover på en skala der 50 er nøytralt. Tolkningen er at RSI-tall over 70 eller 80 er «overkjøpt», mens under 30 eller 20 er «oversolgt». Tradere kan med fordel benytte slik informasjon til å styre sine posisjoner. Man tar ikke nye longposisjoner med RSI over 80 uten god grunn. Man går heller ikke short, men har man longposisjoner kan det være klokt å sikre noen gevinst eller i det minste ha svært tette stopper. Et salgssignal gitt av en teknisk indikator som candlesticks-formasjon eller moving average crossover, i en situasjon der RSI er kraftig overkjøpt vil gi et slikt signal større verdi. En velkjent regel i teknisk analyse er at jo flere indikatorer som bekrefter hverandre, jo bedre. Selv benytter jeg RSI og som regel MACD som standard indikator i mine charts.
  • ATR – Average True Range – Dette er en indikator som jeg opplever som noe mindre kjent i de brede lag av folket, men som omtales ofte av profesjonelle tradere. ATR viser hvor mye en aksje gjennomsnittlig beveger seg i løpet av en dag, og tar både hensyn til intradag bevegelse mellom høy og lav samt hvor mye aksjen beveger seg i forhold til gårsdagens stengning.

Eksempel: DNB stengte på 103 i går og 20 dagers ATR er 2,80. Markedet ligger an til å åpne positivt på stigende oljepris og DNB ser ut til å åpne over 106 kroner. Blir du bullish og kjøper på åpningen for en intradag trade? Svaret er nei. Aksjen kan i et slikt tilfelle være mer aktuell å overvåke som en intradag short, da gjennomsnittlig dagsbevegelse allerede er tatt ut. Erfaringsmessig er åpninger i OBX-aksjer som er lik eller mer enn 2xATR og som ikke skyldes dramatiske fundamentale selskapsnyheter veldig gode risk/reward trades for å gå imot, og 1xATR gir grei risk/reward.

Markeder, børser, spekulasjon og teknisk analyse

Så lenge det har eksistert markeder med kvoterte priser kan man lese om spekulasjon fra finansielle aktører. Det er skrevet om dette fra markedene i de italienske bystatene Venezia, Firenze og Genova på 1300-tallet, og by-statuttene fra Verona i 1318 beskriver et futures-marked for handel i varer. Det fantes også børser i flere av de Hanseatiske byene på våre breddegrader på 1500-tallet. Det er imidlertid med opprettelsen av verdens første aksjeselskap - Østindia-Kompaniet og den påfølgende etableringen av børsen i Amsterdam i Nederland i 1602 at spekulasjonen tok former som er mer kjent med slik det fremdeles gjøres.

Som en anekdote kan også nevnes at det var et livlig marked for handel i ris-futures i Japan på 1700-tallet, og at chart metoden Japanese Candlesticks ble utviklet der av spekulanter for å analysere priser. Dette er min foretrukne måte å se på charts fordi den gir så mye informasjon om momentum i markedet, og ofte kan gi veldig tidlige signaler. Mer om dette i egen artikkel på et senere tidspunkt.

Dow Theory og moderne teknisk analyse

De fleste har hørt om den kjente amerikanske Dow Jones Industriindeks, men færre kjenner til indeksens opprinnelse. Det var grunnleggeren av The Wall Street Journal, Charles H. Dow som konstruerte denne indeksen nettopp for å drive trendanalyser. Han formulerte sine teser for analyser av økonomien og aksjer i en rekke lederartikler i egen avis, som i ettertid har blitt kalt «Dow Theory», og av mange sees på som selve fundamentet i moderne, vestlig teknisk analyse. Dow Theory har 6 grunnleggende teser:

  1. Markedet har tre bevegelser. Hovedtrenden (bull/bearmarked som gjerne varer i flere år), mellomlange trender (uker/måneder) og korte trender (dager, uker).
  2. Markedstrender har tre faser. Akkumulasjon (smarte investorer kjøper aksjer i påvente av opptur), deltakelse fra det brede publikum (opptrend) og distribusjon (der smarte investorer selger til ivrige etternølere – last succer in.)
  3. Aksjemarkedet diskonterer alle nyheter – priser tilpasser seg raskt til ny informasjon.
  4. Indeksene i markedet må bekrefte hverandre. Industri/produksjon (Dow Jones Industrial Average Index) og transport/distribusjon (Dow Jones Transportation Average Index) bør bevege seg på samme måte for å gi klare signaler.
  5. Trender blir bekreftet av volum. Aksjer bør stige på stigende volum – økt deltakelse i trenden.
  6. Trender varer inntil konkrete signaler beviser at de har endt. (Ikke gå imot trenden før den gir tegn på å være over.)

Dow Theory i Wikipedia
Dow Theory i Investopedia

Tekniske analyseverktøy i Paretos handelstjenester

Du kan gjøre enkel teknisk analyse på kursoppslagssidene på hvert enktelt selskap i våre webtjenester. Både intredags- og historiske charts er også tilgjengelige i Pareto Trader for mobil/iPad og i det nyutviklede handelsverktøyet Web Trader. Mer omfattende og grundige analayse kan du gjøre i vårt topprodukt Infront Active Trader, og det er denne applikasjonen jeg og de fleste meglere og tradere i Norden benytter. Abonnement på både Web Trader og Active Trader inkluder Pareto Trader for Mobil. Les mer om disse på respektive produktsider. Der kan du også bestille gratis test i 4 uker.

Hvordan du selv kan lære teknisk analyse

Det fins et stort antall kilder tilgjengelig for den som vil lære seg mer om teknisk analyse. Om jeg skal gi et tips på veien må det være at det ikke er noen fasit i teknisk analyse, og man må ikke henge seg for mye opp i enkeltmetoder. Det er viktig å huske at det hele handler om å finne metoder som kan gi deg en bedre forståelse av markedet, og som er egnet til å hjelpe deg ta bedre konkrete investeringsbeslutninger. Man blir heller aldri ferdig utlært. Det skjer stadig noe nytt i markedet. Her er noen nyttige linker:

Bøker om Teknisk Analyse
Teknisk Aksjeanalyse - Investtech (norsk)
Technical Analysis from A to Z - Metastock (gratis - engelsk)
Japanese Candlestick Charting Techniques - Steve Nison (engelsk)
Technical Analysis using multiple timeframes - Brian Shannon (engelsk)

Online Chartverktøy
BigCharts from MarketWatch - Anvendelig charttjeneste der du kan lagre oppsettet.
Google Finance - Mye data og en del chartmuligheter.
Tradingview - Omfattende Online chartverktøy

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet vårt Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

SISTE NYTT FRA PARETO SECURITIES